Надання безоплатної правової допомоги в Україні: адміністративно-правові засади

Authors

Volodymyr Marchenko
Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Skovoroda
https://orcid.org/0000-0003-1921-3041
Olena Sinyavska
Kharkiv National University of Internal Affairs
https://orcid.org/0000-0002-6386-4151
Etibar Magharramli
College of Advocates of Ukraine
https://orcid.org/0000-0003-0236-7327

Keywords:

free legal assistance, Ukraine, administrative and legal principles, Law, безоплатна правова допомога, Україна, адміністративно-правові засади, право

Synopsis

Ще донедавна юридичні консультації, захист та представництво для багатьох громадян України були складно досяжною послугою. Багато українців, зокрема з числа вразливих верств населення, просто не мали змоги оплачувати послуги адвоката або ж були позбавлені доступу до правової допомоги, що зумовлювало неможливість фахового представництва в суді. Така ситуація створювала нерівні умови та не сприяла довірі громадян до державних установ загалом та, зокрема, вірі у справедливість системи правосуддя, що є важливим для розвитку ефективних механізмів реалізації демократії.

У Резолюції 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною» було закріплено зобов’язання щодо покращення доступу до правосуддя шляхом запровадження системи безоплатної правової допомоги (БПД) у відповідності до стандартів Ради Європи та практики Європейського Суду з прав людини.

З ухваленням Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в червні 2011 року Україна взяла на себе зобов’язання щодо правового захисту вразливих верств населення і покращення доступу до правосуддя шляхом надання безоплатної правової допомоги. Закон був реалізований поетапно: з моменту набрання ним чинності (8 липня 2011 року) усі особи, які перебувають під юрисдикцією України (включно з іноземцями та особами без громадянства), отримали можливість реалізувати право на безоплатну первинну правову допомогу, з 1 січня 2013 року доступ до безоплатної вторинної правової допомоги отримали затримані, арештовані, підозрювані та обвинувачені, а з жовтня 2014 року – деякі категорії осіб, засуджених до позбавлення чи обмеження волі. З 1 липня 2015 року безоплатну вторинну правову допомогу отримують всі суб’єкти відповідного права, визначені Законом.

Не дивлячись на те, що система безоплатної правової допомоги функціонує близько семи років, практика свідчить, що вона перебуває на етапі становлення, зокрема не досягнуто рівня європейських стандартів забезпечення доступу особи до правосуддя та якості правових послуг. Відповідно описувана сфера в окресленому аспекті потребує удосконалення, а саме: 1) переорієнтації системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад; 2) створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД; 3) децентралізації системи БПД у цивільних та адміністративних справах, а також пілотування моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях; 4) розбудови комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги тощо.

Окремі аспекти описуваної проблематики досліджували: М. М. Антонович, Є. Ю. Бова, О. Д. Бойков, Т. В. Варфоломеєва, Є. В. Васьковський, Т. Б. Вільчик, О. О. Воронов, О. П. Галоганов, О. О. Говоруха, В. Г. Гончаренко, А. В. Козьміних, І. М. Козьков, В. С. Личко, Р. Г. Мельніченко, К. С. Пащенко, С. В. Прилуцький, М. І. Рішко, Н. Ю. Сакара, О. Д. Святоцький, Є. Г. Тарло, Л. В. Тацій, П. В. Хотенець, Ю. Т. Шрамко, О. Г. Яновська та інші науковці. В свою чергу представники адміністративно-правової науки майже не приділили увагу адміністративно-правовим засадам надання безоплатної правової допомоги, дослідження даного питання мають фрагментарний характер та переважно обмежуються сферою діяльності суб’єктів надання такої допомоги (публікації О. В. Анпілогова, О. М. Бандурки, А. О. Галая, О. Ю. Синявської, К. О. Струкової).

Більше того, у зв’язку з прийняттям змін до Конституції України щодо правосуддя (Закон України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII), особливого значення набула норма наступного змісту: «Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення». Очевидно, що названі зміни значним чином позначилися на організаційно-правових основах надання безоплатної правової допомоги.

Таким чином, недостатня розробленість на теоретичному рівні, наявність практичних правових питань, а також необхідність проведення комплексного дослідження проблем адміністративно-правових засад надання безоплатної правової допомоги в Україні обумовили вибір теми дисертації.

 Отже, розробка проблематики адміністративно-правових засад надання безоплатної правової допомоги в Україні набуває нового теоретичного і прикладного змісту. Саме розкриттю сутності та особливостей адміністративно-правових засад надання безоплатної правової допомоги в Україні і присвячена дана робота.

Монографія спрямована на виконання теми комплексної науково-дослідної роботи кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Правові проблеми європейської інтеграції держави і права України» (державний реєстраційний номер 0121U110256), що виконуються в межах тематичного плану фундаментальних наукових досліджень.

Авторський колектив висловлює щиру вдячність вельмишановним рецензентам, а також усім, хто долучився до обговорення монографії, за критичні зауваження та практичні поради, які дозволили суттєво підвищити якість наукового доробку і практичну цінність результатів наукового дослідження.

Author Biographies

Volodymyr Marchenko, Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Skovoroda

Doctor of Sciences (Law), professor, professor of the department of state legal disciplines, criminal law and process of Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Skovoroda, Kharkiv, Ukraine

Olena Sinyavska, Kharkiv National University of Internal Affairs

Doctor of Sciences (Law), Professor, Professor of the Department of Law Enforcement and Policing of the Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine

Etibar Magharramli, College of Advocates of Ukraine

Ph.D. (Law), assistant attorney at the Bar Association "College of Advocates of Ukraine"

Published

June 28, 2022

Series

Categories